Međunarodna trgovačka komora Svjetska poslovna organizacija
ICC Hrvatska

Sjedište:

Rooseveltov trg 2
10000 Zagreb
Hrvatska

tel. +385(0)1 456-1651,
tel. +385(0)1 456-1553
tel. +385(0)1 456-1558
e-mail: icc@hgk.hr

Statut

STATUT HRVATSKOG NACIONALNOG ODBORA MEĐUNARODNE TRGOVAČKE KOMORE

 I. OPĆE ODREDBE

 Članak 1. 

Ovim Statutom uređuje se djelovanje, ciljevi i zadaci Hrvatskoga nacionalnog odbora Međunarodne trgovačke komore (u daljnjem tekstu ICC Hrvatska) kao organizacije dobrovoljno udruženih članova, prava i dužnosti članova ICC-a Hrvatska, djelovanje  njegovih tijela i komisija te ostvarivanje sredstava za rad.

Članak 2.

 Osnivači ICC-a Hrvatska jesu: Hrvatska gospodarska komora (u daljnjem tekstu HGK), Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska udruga poslodavaca te Hrvatska udruga banaka.

Članak 3. 

ICC Hrvatska ima isključivo pravo predstavljanja Međunarodne trgovačke komore (u daljnjem tekstu ICC) u Republici Hrvatskoj.

Članak 4. 

ICC Hrvatska djeluje pri HGK, na Rooseveltovu trgu 2, u Zagrebu. 

HGK pruža svu potrebnu stručnu, financijsku i tehničku pomoć Tajništvu ICC-a Hrvatska, ustupa prostorije, vodi knjigovodstvo i financije te obavlja ostale dužnosti prema godišnjem programu rada.

 

  II. CILJEVI I ZADACI

Članak 5.

 ICC Hrvatska djeluje u skladu s ovim Statutom, Statutom ICC-a, Statutom HGK te Globalnim partnerskim sporazumom s Međunarodnom trgovačkom komorom (ICC).

Članak 6. 

Glavni ciljevi ICC-a Hrvatska su:

 • promicanje međunarodne trgovine, usluga i investicija te uklanjanje prepreka za međunarodnu trgovinu;
 • promicanje tržišne ekonomije utemeljene na slobodnoj i pravednoj tržišnoj utakmici između poslovnih subjekata;
 • potpora ekonomskom rastu i izvozu;
 • predstavljanje svih sektora hrvatske poslovne zajednice na međunarodnoj razini;
 • potpora poslovnom sektoru u sastavljanju i utvrđivanju pravila i normi te razvoju globalnih politika koje se odnose na međunarodnu trgovinu;
 • potpora samoregulaciji u poslovanju;
 • aktivna uloga u oblikovanju politika koje se odnose na međunarodnu trgovinu;
 • zastupanje stavova ICC-a pred tijelima državnih vlasti.

Članak 7.

 U ostvarivanju ciljeva ICC-a Hrvatska osobito:

 • djeluje kao stalna poveznica između Središnjice i članica u Republici Hrvatskoj, predstavljajući njihove interese prema ICC-u, osobito u odnosu na sastanke Svjetskog vijeća;
 • izvješćuje hrvatsku poslovnu zajednicu o djelovanju i aktivnostima ICC-a, uz isticanje ICC-evog plavog logotipa i zaglavlja na memorandumima u poslovima koje obavlja u ime ICC-a;
 • potiče, pomaže u oblikovanju i zagovara stajališta hrvatske poslovne zajednice u pitanjima međunarodne trgovine kojima se bavi ICC te povratno izvješćuje ICC o nacionalnim stajalištima i važnim pitanjima za hrvatsku poslovnu zajednicu;
 • izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i njena tijela o politikama koje zagovara ICC;
 • promiče bolje razumijevanje i širu primjenu pravila, kodeksa i prakse ICC-a te ujednačeno korištenje;
 • promiče proizvode i usluge ICC-a te primjenu politika koje zagovara ICC;
 • imenuje predstavnike ICC-a Hrvatska u komisijama i radnim tijelima ICC-a koja su važna za hrvatsku poslovnu zajednicu;
 • izdaje prijevode publikacija i ima ulogu distributera za publikacije ICC-a u skladu s uvjetima koje odredi Odjel izdavaštva ICC-a;
 • organizira i provodi edukativne aktivnosti iz područja međunarodnog poslovanja poput bankarstva, modela ugovora, intelektualnog vlasništva, arbitraže i ostalih važnih tema za hrvatsku poslovnu zajednicu;
 • određuje predstavnika ICC-a Hrvatska i njegova zamjenika u Svjetskom vijeću ICC-a;
 • redovito dostavlja sjedištu ICC-a ažurirane podatke o svojim članovima;
 • redovito se informira o aktivnostima ICC-a i održava blisku suradnju sa Središnjicom te s ostalim nacionalnim odborima i članicama ICC-a;
 • dostavlja informacije iz Središnjice ICC-a svojim članovima (izvješća o radu komisija, stajališta o važnim pitanjima međunarodne trgovine, analize i upitnike, važne dokumente i druge dokumente u vezi s aktivnostima ICC-a);
 • dostavlja Središnjici ICC-a završno financijsko izvješće;
 • imenuje kandidata kojeg će Svjetska skupština ICC-a izabrati kao predstavnika ICC-a Hrvatska u Međunarodnom arbitražnom sudištu ICC-a;
 • predlaže kvalificirane arbitre, stručnjake te ostale nepristrane osobe kada to zatraži Međunarodno arbitražno sudište ICC-a, Tajništvo Službe za rješavanje sporova pri ICC-u i Međunarodni centar za ekspertizu ICC-a;
 • aktivno promiče Službu za rješavanje sporova ICC-a savjetujući se pritom s Tajništvom Međunarodnog arbitražnog sudišta ICC-a;
 • pruža usluge svojim članicama, u skladu s odredbama ovog Statuta.

 

III. ČLANOVI

Članak 8.

Članovi ICC-a Hrvatska mogu biti fizičke i pravne osobe uključene u međunarodno poslovanje čije je sjedište u Republici Hrvatskoj.

Članstvo može biti redovno i počasno.

Počasno članstvo, bez prava glasa, može se dodijeliti pojedincima koji su dulje vrijeme doprinosili radu ICC-a Hrvatska. Počasni članovi nemaju pravo glasa i oslobođeni su plaćanja članarine.

Članak 9.

Svi članovi ICC-a Hrvatska ujedno su i članovi ICC-a.

Članak 10.

Prava članova ICC-a Hrvatska jesu:

 • dobivanje informacija o svim gledištima poslovne politike ICC-a i ICC-a Hrvatska te sudjelovanje u njezinu poboljšanju;
 • sudjelovanje u različitim događanjima ICC-a (konferencijama, seminarima i dr.);
 • sudjelovanje u radu komisija i posebnih radnih skupina;
 • korištenje kontaktnim mrežama ICC-a svugdje u svijetu;
 • upotreba informacija i usluga Tajništva ICC-a Hrvatska;
 • ostvarivanje pogodnosti prilikom sudjelovanja na seminarima i konferencijama u organizaciji ICC-a Hrvatska i ICC-a te kupnji publikacija ICC-a;
 • isticanje članstva uporabom loga ICC-a na svojim memorandumima, službenim posjetnicama i ostalom promotivnom materijalu.

Članak 11.

Članovi su dužni plaćati članarinu koja se određuje prilikom pristupanja ICC-u Hrvatska.

Visinu članarine i uvjete plaćanja utvrđuje Skupština posebnom odlukom.

Članak 12.

Član mora u pisanom obliku izvijestiti predsjednika ICC-a Hrvatska o svojoj namjeri istupanja iz članstva najmanje šest mjeseci prije isteka kalendarske godine. U tom slučaju članstvo prestaje posljednjega dana u toj godini.

Člana koji ne plaća članarinu ili postupa protivno odredbama ovog Statuta Izvršni odbor može isključiti iz članstva.

 

IV. TIJELA

Članak 13.

Tijela ICC-a Hrvatska jesu:

 • Skupština,
 • Izvršni odbor,
 • Predsjednik i
 • Glavni tajnik

 Članak 14.

Skupština je najviše tijelo ICC-a Hrvatska, a sastavljena je od predstavnika svih članova.

Sjednicu Skupštine saziva Izvršni odbor.

Skupština ima sljedeće ovlasti:

 • bira i razrješava predsjednika ICC-a Hrvatska;
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora;
 • imenuje i razrješava Glavnog tajnika;
 • usvaja program rada i izvješće o njegovu provođenju te financijsko izvješće;
 • određuje visinu članarine;
 • donosi Statut ICC-a Hrvatska i njegove izmjene i dopune.

Sjednice Skupštine održavaju se najmanje jednom godišnje, predsjeda im predsjednik ICC-a Hrvatska, a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik Izvršnog odbora kojega on odredi.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje ili je na njoj zastupano više od polovine članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, a o donošenju te izmjeni i dopuni Statuta većinom glasova od svih članova Skupštine.

U donošenju odluka Skupštine svaki član ima jedan glas.

Članak 15. 

Izvršni odbor kao tijelo upravljanja ima sljedeće ovlasti:

 • predlaže zaključke i stavove te daje mišljenje o pitanjima o kojima će se raspravljati i odlučivati na Skupštini;
 • priprema prijedlog odluka i akata koje donosi Skupština;
 • provodi odluke u vezi s primjenom programa rada, financijskim planom i ostalim odlukama Skupštine;
 • imenuje predstavnike ICC-a Hrvatska u Skupštinu ICC-a i ostala tijela ICC-a;
 • formira nacionalne komisije i druga radna tijela, određuje broj njihovih članova i trajanje mandata te ih imenuje i razrješava;
 • obavlja zadatke koje mu povjeri Skupština te
 • donosi Poslovnik o svom radu.

Izvršni odbor ima 11 članova, a čine ga predsjednik, dva potpredsjednika koje bira Izvršni odbor i osam članova.

Predsjednik Izvršnog odbora jest predsjednik ICC-a Hrvatska.

Izvršni odbor bira se na razdoblje od četiri godine i njegovi članovi mogu biti ponovno izabrani.

Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Svaki član Izvršnog odbora ima jedan glas.

Članovi Izvršnog odbora jesu predstavnici osnivača, najvažnijih grana gospodarstva koje su zastupljene u komisijama ICC-a i jedan član iz reda osobito zaslužnih znanstvenika.

Članak 16.

Predsjednik ICC-a Hrvatska:

 • predstavlja i zastupa ICC Hrvatska;
 • predsjeda Skupštinom i Izvršnim odborom te najmanje jednom godišnje saziva sjednice Izvršnog odbora;
 • predlaže Skupštini izbor i razrješenje članova Izvršnog odbora;
 • predlaže kandidate za arbitre na zahtjev Međunarodnog arbitražnog sudišta ICC-a;
 • ispunjava druge obveze koje mu odredi Skupština i Izvršni odbor.

U slučaju odsutnosti ili druge spriječenosti predsjednika, sjednicom Izvršnog odbora i / ili Skupštine predsjeda potpredsjednik Izvršnog odbora kojeg on odredi.

Članak 17. 

Glavni tajnik ICC-a Hrvatska:

 • koordinira sve aktivnosti ICC-a Hrvatska na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
 • organizira i obavlja poslove iz članka 7. ovog Statuta u okviru Tajništva ICC-a Hrvatska;
 • priprema održavanje sjednica Skupštine i Izvršnog odbora te priprema nacrte odluka;
 • prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine te sastancima čelnika nacionalnih odbora;
 • obavlja ostale zadatke prema odredbama Statuta.

 

 V. KOMISIJE ICC-a

Članak 18. 

Komisije ICC-a specijalizirana su radna tijela sastavljena od stručnjaka iz redova članstva koja izučavaju i pripremaju stajališta od interesa za poslovnu zajednicu te pravila i kodekse za olakšavanje međunarodnih poslovnih transakcija.

Članovi ICC-a Hrvatska, istaknuti stručnjaci iz područja međunarodne trgovine kojima se bavi ICC, sudjeluju u radu komisija ICC-a, putem kojih iznose i oblikuju nacionalne poslovne stavove i prenose svjetska iskustva u Republiku Hrvatsku. 

Članak 19.

ICC Hrvatska može ovisno o interesu i potrebama članstva osnovati komisije i radna tijela na nacionalnoj razini.

Rad komisija i drugih radnih tijela na nacionalnoj razini uređuje se poslovnicima koje donosi Izvršni odbor.

 

VI. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 20. 

Aktivnosti ICC-a Hrvatska financiraju se od uplaćenih članarina, prihoda od vlastitih aktivnosti, i drugih izvora.

Nakon završetka svake godine podnosi se financijsko izvješće.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21. 

Ovaj Statut stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut ICC-a Hrvatska od 18. rujna 2003. godine te njegove izmjene i dopune donesene na sjednicama Skupštine 19. siječnja 2012. godine i 20. prosinca 2013. godine.

 

2005. ICC Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora